jprojekt

projektová kancelária

Profil

jprojekt je projektová kancelária špecializujúca sa
na projektovanie pozemných stavieb, hlavne občianskych a bytových stavieb, novostavieb a rekonštrukcií rodinných domov, ktorej hlavným predstaviteľom je
autorizovaný stavebný inžinier Ing. Ján Šorec.
………..
Na základe získania autorizačného osvedčenia a zapísania do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov pod reg. číslom 5260*/1 ako „autorizovaný stavebný inžinier“ v kategórii „Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb“ od SKSI je predmetom mojej činnosti vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Ako inžinier v predmetnej kategórii som oprávnený vyhotovovať projektové dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb, vypracovávať odborné posudky a odhady, vykonávať odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo stavebnom konaní.